Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Studium PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 01 Luty 2007 23:30
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda uchwalone zostało przez Radę Miejską w Nowej Rudzie w dniu 24 stycznia 2007 r. uchwała nr 25/IV/07. Dokument ten jest formą realizacji obowiązku prowadzenia polityki przestrzennej przez samorządowe władze lokalne. Studium jest aktem określającym założenia lokalnej polityki przestrzennej oraz zawiera ustalenia wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt wewnętrznie obowiązujący w gminie.
    
    Studium zawiera uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz określa politykę rozwojową w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Istotnym elementem studium są ustalenia wynikające z uwarunkowań i kierunków działań lokalnych oraz ponad lokalnych określonych w dokumentach opracowanych i realizowanych przez:

Samorząd Województwa Dolnośląskiego:
1.“Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” przyjęta Uchwałą nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r.
2.“Plan Zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego” przyjętego Uchwałą nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r.
3.“Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/428/2004 Sejmiku Województwa z dnia 17 grudnia 2004 r., ze zmianami przyjętymi 29 czerwca 2006 r.
4.“Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Drogi Śródsudeckiej” obejmującego obszar dolnośląskiej części pogranicza polsko – czeskiego i polsko – niemieckiego w granicach Sudetów i Pogórza Sudeckiego” przyjętego Uchwałą Nr 309/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2003 r.

Samorząd Powiatu Kłodzkiego:
1. “Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego” przyjęta uchwałą nr IX/98/99 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 grudnia 1999 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/261/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/316/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.
2. “Proturystyczna aktywizacja polskiej części Euroregionu Glacensis w pasmie Drogi Śródsudeckiej”, przyjęty Uchwałą Nr XXIV/268/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 maja 2004 r.W załączeniu przedstawiamy tekst i rysunki Studium.
Zmieniony: Sobota, 10 Luty 2007 21:45
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity