Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Daj szansę najmłodszym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Bisikiewicz   
Czwartek, 02 Czerwiec 2011 00:00
PROJEKT SYSTEMOWY "Daj szansę najmłodszym"
"Czym skorupka za młodu nasiąknie"

W styczniu br. zapoczątkowano realizację kolejnego projektu, dotyczącego szkolnictwa. "Daj szansę najmłodszym" - to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania projektu, to 223 105,80 zł, gdzie 85% to środki z UE, a 15% stanowi wkład państwa. Realizatorami przedsięwzięcia Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6 i 7.

Projekt obejmuje uczniów klas I - III . Jego głównym założeniem jest wyrównanie poziomu przyswajania wiedzy wśród uczniów oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań, oszacowanych według potrzeb. Na chwilę obecną liczba uczniów biorących udział w projekcie to 346 osób. Zajęcia prowadzone są m.in pod kątem przeciwdziałania dysleksji, dyskalkulii; zwalczania problemów logopedycznych, socjotechnicznym oraz wad postawy.

Jednakże "pomaganie najmłodszym", to nie tylko zajęcia terapeutyczne, ale także rozwijanie swoich talentów. Dzieci uczestniczą w panelach teatralnych, plastycznych oraz literacko-dziennikarskich. Poszerzają także wiedzę z nauk ścisłych. Efektywność realizacji zadania, zapewnia zakup niezbędnych materiałów do pracy z najmłodszymi. Zakończenie realizacji projektu, przewidziane jest na sierpień przyszłego roku.

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 2

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w ramach projektu „Daj szansę najmłodszym” odbywają się następujące zajęcia: dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych dysleksją ( z klas 1, z klas 2 oraz klas 3), zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne  oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych artystycznie :zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne oraz zajęcia dziennikarsko-literackie dla uczniów uzdolnionych polonistycznie .
Na zajęciach dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych dysleksją, zajęcia prowadzone są tak aby zachęcić i zmotywować uczniów do pokonywania problemów i je niwelować. Zajęcia są urozmaicane gimnastyką mózgu Dennisona, ciekawymi zabawami i grami . W pracy wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie i gry komputerowe.
Na zajęciach  logopedycznych najważniejszym celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z dzieckiem, stymulacja rozwoju mowy, usprawnianie aparatu oddechowego, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie prawidłowej artykulacji oraz usprawnianie słuchu fonematycznego. Podczas  zajęć  można zauważyć u dzieci rozbudzenie i zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi, Panuje mila serdeczna atmosfera co powoduje ,że dzieci z chęcią wykonują wszystkie zadania. Uczniowie pracują z profesjonalnym programem logopedycznym. Terapia wspomagana jest dodatkowymi ćwiczeniami, atrakcyjnymi dla dzieci.
Zajęcia  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, oparte są na aktywnej działalności dzieci poprzez wykorzystywanie umiejętności praktycznych  np. liczenie pieniędzy, szacowanie pojemności naczyń lub odległości między dwoma przedmiotami, odczytywanie miejsca wskazówek na zegarze lub prostych obliczeń matematycznych prowadzących do usprawniania podstawowych umiejętności matematycznych w zakresie dodawania i odejmowania oraz poznawania budowy prostych zadań tekstowych, przekształcania sytuacji życiowych w zadania do rozwiązania. Ponadto zajęcia uatrakcyjniają gry komputerowe oraz gry planszowe firmy Egmont, z którymi dzieci chętnie pracują, ucząc się poprzez zabawę. Dodatkową atrakcją był udział dzieci w spotkaniu w Bibliotece Miejskiej  pod hasłem „ Bzik matematyczny”.
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne kierowane są do uczniów mających problemy w funkcjonowaniu grupie rówieśniczej, nadpobudliwych ruchowo i agresywnych. Zajęcia nastawione na niwelowanie zaburzeń w funkcjonowaniu uczniów, wzmacnianie pozytywnych zachowań i  budowanie poczucia własnej wartości i lepszej samooceny. Zajęcia są prowadzonej w różnej formie: są to zabawy, gry, wspólne wyjścia ( wycieczki )  i praca terapeutyczna w różnych formach artreterapia. Dzieci miały zajęcia: plastyczne, z elementami dramy , z wykorzystaniem komputera oraz ciekawych gier planszowych, słuchały  również bajek terapeutycznych .
Zajęcia teatralne rozwijają zdolności aktorskie naszych uczniów, wrażliwość artystyczną i na kulturę żywego słowa . W ramach tych zajęć uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z udziałem aktorki Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu p. Marleny Suder.
Wybrali się również z wizytą do teatru – gdzie, obejrzeli spektakl " Pinokio", zwiedzili kulisy teatru, byli z wizytą w pracowni lalkarskiej i krawieckiej , poznali  pracowników teatru
( reżysera, oświetleniowca, dźwiękowca, konstruktora , lalkarza i krawcową ).
Przygotowane przez dzieci przedstawienie " Czerwone kapturki” będzie atrakcją dla kolegów podczas zakończenia roku szkolnego .
Podczas zajęć plastycznych dzieci przejawiają dużą ciekawość twórczą. Z radością i zapałem uczestniczą we wszystkich zajęciach podczas których wykorzystywano różne metody i formy pracy. Wykorzystano również formy pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej. Grupa dzieci chętnie realizowała wytyczone tematy, pogłębiając swoje wiadomości i umiejętności plastyczne. Do najbardziej ulubionych przez dzieci technik można zaliczyć collage, malowanie farbami plakatowymi oraz witrażowymi, gipsowe figurki niespodzianki. Dzieci z radością podejmowały zadania, które umożliwiły im wykonanie prezentów np z okazji Świąt Wielkanocnych, jak również Dnia Mamy. Wszystkie prace eksponowane były w szkole, co budziło radość wykonawców, a jeszcze większą osób zwiedzających wystawę.
Zajęcia dziennikarsko- literackie rozwijały zdolności humanistyczne uczniów, umiejętność obserwacji otoczenia i przelewania własnych przeżyć i obserwacji na papier. Uczniowie regularnie piszą artykuły do szkolnej gazetki „Uczniak”, brali udział w warsztatach dziennikarskich organizowanych w naszej szkole z udziałem uczniów z zaprzyjaźnionych placówek w tym szkół korczakowskich. Na zajęcia realizowane w ramach projektu uczniowie uczęszczają bardzo chętnie a zajęcia niewątpliwie są dla nich bardzo przydatne i atrakcyjne.

Wiesława Małachowska

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 6

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  „Daj szansę najmłodszym” w Szkole Podstawowej nr 6 Nowej  Rudzie uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – prowadzonych przez p.Violettę Trocha

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzonych przez p.Mariolę Pierzynkę.

3. Zajęcia logopedyczne -prowadzonych przez p. Iwonę Wcisło.

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – przyrodniczo-społeczne – prowadzonych przez p. Beatę Guściora.

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-matematyczne- prowadzonych przez p. Joannę Gerlich.

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- plastyczne- prowadzonych przez p. Alinę Śledź.

Większość zajęć odbywa się w klasach w budynku „B”,  w pracowni komputerowej oraz w plenerze. Na zajęciach prowadzone są różne formy. Dominują ćwiczenia praktyczne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów matematycznych , przyrodniczych, zadań praktycznych rozwijających logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną, gry i zabawy dydaktyczne. Korzystając z komputerów uczniowie rozwiązują ciekawe zadania i szukają ciekawostek przyrodniczych.
Uczestnicy projektu  „Daj szansę najmłodszym” stwierdzili, że zajęcia dają im możliwość miłego, ciekawego i praktycznego spędzenia wolnego czasu. Uczniowie w trakcie zajęć wykazują się pomysłowością, twórczym myśleniem i dużym zaangażowaniem.

Joanna Gerlich

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa  nr 7 w Nowej Rudzie otrzymała wspaniałą możliwość  wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z klas I – III. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego nasze dzieci uczęszczają na wiele zajęć poszerzających lub wyrównujących poziom ich wiedzy. Beneficjentem projektu pod nazwą „Daj Szansę Najmłodszym” jest Gmina Miejska Nowa Ruda, która pozyskała dla naszej szkoły ponad 97 tysięcy złotych na realizację programu. W ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania odbywają się w naszej szkole zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, matematyki, przyrody i ekologii, informatyki oraz sztuki. Nie zapomniano również o uczniach  z trudnościami, dla których zorganizowano zajęcia usprawniające technikę czytania i pisania oraz doskonalące umiejętności matematyczne. Uczniowie uczęszczają również na gimnastykę korekcyjną oraz biorą udział w terapii logopedycznej. Wszystkie formy zajęć są niezwykle potrzebne, cieszą się też dużą popularnością. Dzieci uczą się poprzez działanie i zabawę, uczestniczą w rozmaitych warsztatach, ciekawych spotkaniach i zajęciach otwartych.
W projekcie, który rozpoczął się w lutym 2011 roku i trwać będzie do czerwca 2012 roku, bierze udział 180 dzieci z klas młodszych. Ich rodzice zawarli kontrakty na bezpłatny udział w zajęciach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzieci już prezentują efekty swojej pracy podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Uczeń klasy IIIa – Marek Traczyński zajął III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, nasza szkoła zespołowe VII (na 25 szkół biorących udział w konkursie). Ponadto, uczestnicy zajęć z języka angielskiego nawiązali współpracę z rówieśnikami ze szkół z Turcji, Włoch, Grecji, Rumunii oraz Łotwy w ramach Międzynarodowego Projektu E-Twinning. Mamy nadzieję, że te wszystkie działania zapewnią naszym dzieciom lepszy start w dorosłe życie.


Joanna Cabała, Monika Babik

Szkoła Podstawowa nr 3

Dobiega końca pierwszy etap projektu „Daj szansę najmłodszym” realizowanego w Szkole Podstawowej  nr 3 im. Josepha Wittiga w Nowej Rudzie. Łącznie przygotowano i przeprowadzono 180 godzin zajęć dla 50 uczniów naszej szkoły. Chłopcy i dziewczęta uczęszczający do klas I-III  mieli możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Poszerzali swoją wiedzę przy zastosowaniu aktywizujących form i metod nauczania. Dzięki  różnorodnym pomocom zakupionym w ramach Projektu badali i poznawali świat w sposób praktyczny, doskonalili umiejętności matematyczne pod czujnym okiem prowadzącej, oczekując ciągle nowych i trudniejszych zadań. Rozwijali zdolności językowe w sposób jak najbardziej dla nich atrakcyjny. Zajęcia z tego zakresu są przykładem, że nauka nie zawsze musi być nudna i trudna. Powtarzanie słówek może stać się wielką przyjemnością jeżeli towarzyszy temu muzyka i wspaniałe zabawy ruchowe.
  Uczestnicy Projektu mieli możliwość poprawienia swoich umiejętności w zakresie pisania i czytania  Z pozoru nudne i monotonne, ale jakże kluczowe, dla dalszego rozwoju ćwiczenia stały się przyjemnością dzięki wspaniałej atmosferze, jaka panuje w grupie. Przy  dobrze przemyślanej i przygotowanej zabawie nic nie jest trudne, nawet najbardziej skomplikowane działania matematyczne stają się proste i możliwe do rozwiązania. Ciekawe gry dydaktyczne są wspaniałym przyczynkiem do poznawania zawiłości matematycznych. 
To jak ważny dla człowieka jest ruch i prawidłowa postawa, przekonali się uczniowie uczestniczący w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Atmosfera życzliwości i wzajemna współpraca pozwala wysnuć wniosek, że za kilka miesięcy pożegnają stare, złe przyzwyczajenia, a ich ruchy staną się zwinne, płynne i skoordynowane, ale nade wszystko będą pamiętali o nabytych już umiejętnościach.
Przez „zabawę do umiejętności” - to hasło przyświecające grupie pracującej nad skorygowaniem wad wymowy. Z pozoru nieatrakcyjne ćwiczenia logopedyczne zamieniają się w doskonałą zabawę, a zdrowa rywalizacja w ich trakcie prowadzi do coraz lepszych efektów. Obecność na zajęciach to dla członków tej grupy najważniejszy punkt honoru. 
Kończymy ten etap pełni nadziei, że kolejne przyniosą równie dobre rezultaty. 

Barbara Leśniak

Zmieniony: Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 06:59
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity