Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Czwartek, 07 Marzec 2013 08:02

ZARZĄDZENIE NR 50/2013

Burmistrza Miasta Nowej Rudy

z dnia 7 marca 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.)zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie,

 

§ 2.

 

Ogłoszenie zamieszczone zostanie w:

1.Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Nowej Rudzie,

2.na stronie internetowej Urzędu Miasta w Nowej Rudzie,

3.na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Nowej Rudzie,

4.w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda,

5.Kurierze Noworudzko - Radkowskim.

 

§ 3.

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński


 

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 50/ 2013

Burmistrza Miasta Nowej Rudy z dnia 7 marca 2013r.

 

 

BURMISTRZ Miasta Nowa Ruda

ogłasza konkurs na stanowisko

D Y R E K T O R A

Przedszkola Miejskiego Nr 1 ul. Kolejowa 15

w Nowej Rudzie

 

1.    Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia następujące wymagania:

1)   Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia wyższe

magisterskie, studia pierwszego stopnia lub wyższe zawodowe lub ukończył kolegium

nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie

pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu,

2)   Ukończył studia wyższe lub podyplomowe albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania

oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)    Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub

pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)   W okresie ostatnich pięciu lat pracy bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na

stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, lub w okresie ostatniego roku

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną oceną

dorobku zawodowego a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy

w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

5)   Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy na stanowisku kierowniczym,

6)   Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.

1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. z 2012r. poz. 572,

z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

8)   Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego;

9)   Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. z 2013 r. poz.168).

2.    Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:

1)   Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz

Konfederacji Szwajcarskiej;

2)   Ukończyła studia magisterskie;

3)   Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;

4)   Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)   Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub postępowanie dyscyplinarne;

6)   Spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

 

3.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)   Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju

przedszkola,

2)   Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo

kandydata,

3)    Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,

b)    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem.

4)   Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)   Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu

zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

6)   Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających

posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów

wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą lub zaświadczenie o

ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7)   Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub

oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8)    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym,

9)   Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z

późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

wyższym (t.j. Z 2012r. poz. 572, z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego,

10)    Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

11)    Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni

praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

12)    Oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

13)    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z

dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.

z 2013 r. poz. 168, ),

14)    Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z

dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr

63, poz. 425, z późn. zm.),

15)    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.

Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały

dokumentów,o których mowa w ust. 3 pkt 2,4,5,6,7.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiemKonkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Nowej Rudziedo dnia 16 kwietnia 2013 r. do godz. 15³°, na adres: Urząd Miasta Nowa Ruda, 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek1 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

Zmieniony: Czwartek, 07 Marzec 2013 08:21
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity