Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O "USTAWIE ŚMIECIOWEJ" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Piątek, 15 Marzec 2013 08:08

W dniu 1 lipca 2011 Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Reforma wprowadziła nową opłatę za gospodarowanie odpadami tzw. podatek śmieciowy. Od dnia 1 lipca 2013 obowiązek gospodarowania odpadami przejmuje gmina, która będzie pobierać opłaty od mieszkańców. Nowy system, w chwili obecnej, obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Jak będzie działał nowy system?

 

- Gmina zapewnia odbieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą mieli obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych.

- Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców każdą ilość odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych w ramach wyliczonej opłaty.

- Za odbiór odpadów komunalnych każdy właściciel nieruchomości zamieszkałych uiści na rzecz gminy opłatę.

- Stawka opłaty zależy od liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości.

- Opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż za odpady zmieszane.

Wysokość obowiązujących stawek za gospodarowanie odpadami , odpady oddawane w sposób:

SELEKTYWNY (SEGREGACJA) - 13,50 zł. miesięcznie od osoby zamieszkałej

ZMIESZANE (BEZ SEGREGACJI) 20,00 zł. miesięcznie od osoby zamieszkałej

 

LICZBA OSÓB                          WYBRANA                  WYSOKOŚĆ

ZAMIESZKUJĄCYCH        X         STAWKA     =            MIESIĘCZNEJ

     NIERUCHOMOŚĆ                       OPŁATY               OPŁAT ZA ŚMIECI

 

Obowiązki właściciela nieruchomości:

- wypełnienie deklaracji, w której należy określić wysokość opłaty za odbiór odpadów,

- złożenie deklaracji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie w terminach:

- do dnia 31 marca 2013r. pierwszą deklarację,

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej, nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- 14 dni od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami,

- określoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wpłacać na rachunek bankowy nr: 64 1090 2330 0000 0005 9600 0037 lub w kasie Urzędu Miasta Nowa Ruda, bez wezwania, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, termin wniesienia pierwszej opłaty upływa dnia 25 lipca 2013r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2013r.,

- w przypadku nie złożenia deklaracji opłata zostanie naliczona decyzją Burmistrza Miasta Nowa Ruda,

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, poprzez ich zakup lub dzierżawę, oraz utrzymanie tych pojemników w czystości,

- jeżeli posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu deklaracje za Ciebie złoży Spółdzielnia Mieszkaniowa.

UWAGA !!!

W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy oraz przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne, należy pamiętać o wcześniejszym wypowiedzeniu zawartej z nim umowy tak, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r.

Selektywna zbiórka odpadów obejmuje:

- szkło i opakowania szklane

- papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma)

- tworzywa sztuczne

- drobny metal i opakowania z metalu

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe

- odpady komunalne ulegające biodegradacji (zielone i ulegające biodegradacji)

- żużle i popioły (tylko w zabudowie wielorodzinnej)

Odpady selektywnie zbierane w zabudowie jednorodzinnej należy gromadzić w workach o odpowiednich kolorach oznaczonych kodem kreskowym lub odpowiednich pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej. Odbieranie odpadów przez operatora odbywać będzie się na zasadach i terminach ustalonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Worki i kody dostarczone będą przez operatora.

Ponadto ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić powstające w gospodarstwach domowych:

- przeterminowane leki

- chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- zużyte opony

 

Odpady te odbierane będą na zasadach i terminach ustalonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych lub osobiście przekazywane do punktów wskazanych przez gminę w tym do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

- wszyscy mieszkańcy będą mogli do niego oddać zebrane odpady,

- gmina poinformuje cię o miejscu lokalizacji punktu oraz godzinach otwarcia.

Ważne:

- zgodnie z Uchwałą Nr 247/XXXI/13 Rady Miasta Nowa Ruda nowym systemem gospodarowania odpadami objęto również nieruchomości niezamieszkałe (instytucje, przedsiębiorcy, szkoły itp.)

- wkrótce będzie można pobrać deklaracje do wypełnienia, które należy złożyć do dnia 31.05 2013r.

- określoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wpłacać na rachunek bankowy nr: 64 1090 2330 0000 0005 9600 0037 lub w kasie Urzędu Miasta Nowa Ruda, bez wezwania, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, termin wniesienia pierwszej opłaty upływa dnia 25 lipca 2013r. I obejmuje okres od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2013r.,

- szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 872 0345 lub na stronie internetowej: www.um.nowaruda.bip.info.pl

Korzyści wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami:

- objęcie systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

- pozyskanie większej ilości surowców wtórnych,

- wyeliminowanie dzikich składowisk odpadów,

- niższe zużycie surowców naturalnych,

- redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji,

- możliwość oddania odpadów problemowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zmieniony: Środa, 20 Marzec 2013 09:17
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity