Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

PO Kapitał Ludzki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 15 Październik 2009 06:40

  

                                                                       

   

 „EURO – KULTURA, CZYLI WŚRÓD EUROPEJSKICH NARODÓW”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości sług edukacyjnych

Okres realizacji projektu - 01.12.2009 r.- 30.11.2010 r.

Wartość projektu – 536 294 zł

Projekt „Euro – Kultura, czyli wśród europejskich narodów” stanowi odpowiedź na problemy dotyczące dzieci w wieku gimnazjalnym w mieście Nowa Ruda. Właśnie dlatego jego realizatorami są 3 gimnazja:

- Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy,

- Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie,

- Gimnazjum nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 1.

            Projektem objętych zostanie 325 uczniów z klas I, II i III szkół gimnazjalnych znajdujących się w mieście Nowa Ruda. W czasie trwania realizacji projektu, w okresie od 01.12.2009 do 30.11.2010 r. uczniowie z 3 szkół będą aktywizowani do pobudzania swojego potencjału intelektualnego poprzez otrzymanie możliwości uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych i pogłębiających ich wiedzę. W ramach projektu planuje się udział 325 uczniów i uczennic w zajęciach trzech bloków tematycznych, prowadzonych metodą projektu, co umożliwia łączenie różnych grup wiekowych. Dla uczniów wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie przewidziane są nagrody w czasie konkursów, wartościowe wycieczki oraz materiały promocyjne. Realizacja zadań w projekcie planowana jest w sposób, który zagwarantuje zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności jego uczestników oraz spowoduje zmianę ich postawy w stosunku do siebie i otoczenia. Założeniem projektu jest wykształcenie w uczestnikach projektu następujących umiejętności:

- łączenie teorii z praktyką,

- praca w grupach zadaniowych,

- uczenie się przez praktyczne doświadczenia,

- przejmowanie indywidualnej inicjatywy w trakcie zajęć warsztatowych, podniesienie samooceny i wiary we własne siły,

- rozbudzenie indywidualnych zainteresowań dzięki możliwości wyboru różnych zajęć.

Zajęcia dla dzieci są podzielone na 3 bloki tematyczne odbywające się w formie zajęć cyklicznych i niecyklicznych:

Blok I - Jestem nowoczesnym Europejczykiem – językowe,

Blok II – Omawiać, badać, liczyć i zgłębiać – przyrodniczo-matematyczne,

Blok III – Daj się złapać w sieć – informatyczne.

Na potrzeby przeprowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce oraz sprzęt dydaktyczny, dzięki którym wzrośnie atrakcyjność zajęć dla dzieci.

Blok I zajęciowy – Jestem nowoczesnym Europejczykiem – językowe.

Prowadzenie zajęć metodą projektów ma spowodować szybsze przyswajanie wiedzy z zakresu zagadnień językowych.

Blok II zajęciowy - Omawiać, badać, liczyć i zgłębiać – przyrodniczo-matematyczne.

Głównym celem zajęć jest ukształtowanie umiejętności logicznego myślenia, rozpoznania i zrozumienia roli, jaką matematyka i przyroda odgrywają we współczesnym świecie, formułowania sądów opartych na matematycznym rozumieniu oraz wykorzystywania umiejętności matematycznych tam, gdzie wymaga tego codzienne życie.

Blok III zajęciowy – Daj się złapać w sieć - informatyczne.

Rozwój kompetencji z zakresu ICT (od ang.: Information and Communication Technologies -Technologie informacyjne i komunikacyjne) przydatnych we wszystkich dziedzinach nauki. Sprawne posługiwanie się komputerem umożliwi uczniom gromadzenie, przetwarzanie i poszukiwanie danych, odbieranie i przesyłanie wiadomości oraz świadome wykorzystywanie internetowych kanałów dyskusyjnych. Na potrzeby tego bloku zostaną zakupione aparaty cyfrowe, które umożliwią uczestnikom rozwijać umiejętności takich jak obróbka zdjęć i materiałów filmowych (z zastosowaniem najnowszych programów do obróbki fotografii i filmu), tworzenie i aktualizacja stron „www” z zakresu grafiki komputerowej.

Głównym celem projektu jest wyrobienie w jego uczestnikach umiejętności systematycznej pracy.

Projekt ma na celu wyrównanie szans dzieci mniej zdolnych, które potrzebują wsparcia w zdobyciu minimalnego poziomu wiedzy, niezbędnego do funkcjonowania na rynku edukacyjnym, a potem pracy, jak również pogłębienie wiedzy dzieci, które wykazują chęć uzupełnienia podstawowej wiedzy programu nauczania w szkołach. Uczestnicy projektu nauczą się współpracy w zespole, formułowania, komunikowania i precyzowania celów, rozwiązywania problemów w sposób twórczy poprzez praktyczne doświadczenia.

Atrakcją zajęć będą wspólne wycieczki, konkursy i spotkania. Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, a każdy z uczestników otrzyma również materiały niezbędne do pracy.

  Plakat

 Regulamin Rekrutacji

 Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych

 Kontrakt z opiekunami uczestników oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Deklaracja Uczestnictwa

 Ankieta Rekrutacyjna

Zmieniony: Wtorek, 22 Czerwiec 2010 09:29
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity