Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Przebudowa rzeki Włodzicy PDF Drukuj Email
 
Projekt pn.: Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na rzece Włodzica w km 5+300-9+000 w miejscowości Nowa Ruda, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska

Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom

Całkowita wartość projektu: 24 200 000 zł
Kwota dofinansowania z RPO: 19 160 600  zł

Wnioskodawca (Beneficjent): Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Stan istniejący:
Rzeka Włodzica na odcinku biegnącym przez miasto Nowa Ruda została zabezpieczona w okresie przedwojennym wysokimi murami oporowymi w celu zabezpieczenia zlokalizowanej blisko koryta infrastruktury komunalnej (budynki mieszkalne, drogi, itp.) przed wodami powodziowymi oraz erozją brzegową. Aktualnie większość zabudowy mieszkalnej zbliżonej do koryta rzeki znajduje się w obrębie oddziaływania murów oporowych lub wręcz mur oporowy stanowi korpus fundamentów budynków. Istniejący stan konstrukcji murów oporowych oceniony został na bardzo zły i poważnie zagrażający budynkom znajdującym się w jego sąsiedztwie. W wielu miejscach mury uległy całkowicie zniszczeniu, występują znaczne ubytki w okładzinie muru. Taki stan bezpośrednio zagraża mieszkańcom tych budynków a pośrednio całemu miastu, w przypadku zawalenia się budowli do koryta rzeki istnieje poważne ryzyko powstania zatorów, a co za tym idzie zalanie znacznych obszarów miasta.
Ilość mieszkańców zamieszkujących tereny bezpośredniego zagrożenia na terenie objętym projektem – 13984 osób oraz pośrednio zagrożonych jest około 40 tyś osób. Wielkość silnie zurbanizowanego terenu zagrożona skutkami powodzi wynosi około 4km2. Wartość majątku publicznego i prywatnego z uwagi na liczną historyczną zabudowę mieszkalną i sakralną jest trudna do oszacowania. Z uwagi na powyższe koniecznym staje się wykonanie remont i modernizacja istniejących ubezpieczeń brzegowych w celu zabezpieczenia zagrożonych mieszkańców miasta Nowa Ruda oraz mienia o dużej wartości przed wodami powodziowymi.

Cel ogólny Projektu oraz cele szczegółowe Projektu
Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Nowa Ruda.

Szczegółowe cele projektu to:
- rozwój infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego miasta i gminy Nowa Ruda,
- bezpośrednia ochrona przeciwpowodziowa 13 984 miasta i gminy Nowa Ruda, pośrednio objętych ochroną zostanie około 40 000 osób,
- objęcie ochroną przeciwpowodziową 4 km2 silnie zurbanizowanego terenu,
- utrzymanie szlaku komunikacyjnego umożliwiającego łączność kotliny kłodzkiej z rejonem wałbrzysko świdnickim, a także jeleniogórskim.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity