Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

STYPENDIA SZKOLNE -INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Czwartek, 19 Sierpień 2010 10:21

 

INFORMACJAdla osób ubiegających się o przyznaniestypendiów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Świadczenie w formie stypendium szkolnego jest udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne, kiedy miesięczna wysokość dochodu w jego rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto na osobę, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 21 października 2009r. Nr 175, poz. 1362).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zakres zajęć realizowanych w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników szkolnych.

Osoby, które zechcą ubiegać się o stypendium szkolne mogą otrzymać odpowiednie formularze w placówkach oświatowych lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, powinien zawierać:

1. dokładne dane ucznia i wnioskodawcy oraz adres zamieszkania

2. potwierdzenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia w danym roku szkolnym do danej szkoły i klasy

3. uzasadnienie przyznania świadczenia pomocy materialnej, w tym dokumenty potwierdzające wszelkie uzyskane w rodzinie ucznia dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. sierpień 2010r. w szczególności; zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, zaświadczenie z ZUS lub odcinki emerytury/renty/zasiłku przedemerytalnego/zasiłku chorobowego itp., zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września 2010 roku a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2010 roku w placówkach oświatowych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie.

 

Ponadto osoby, które złożą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, proszone są o gromadzenie faktur i rachunków stanowiących dowody zakupów materiałów szkolnych i wyposażenia szkolnego dla ucznia na rok szkolny 2010/2011.

Powyższe dowody zakupów będą stanowiły podstawę do wypłaty przyznanych stypendiów szkolnych.

Zmieniony: Czwartek, 19 Sierpień 2010 10:31
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity