JANUSZ TRZCIŃSKI Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Czwartek, 17 Czerwiec 2010 19:29

W 1948 roku wraz z rodziną przyjechał do Nowej Rudy i zamieszkał na ul.Mickiewicza 1. Tu kończył szkołę podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące (matura w 1960r.). Następnie podjął studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji. Mieszka we Wrocławiu, pracuje w Warszawie i Wrocławiu , ale cały czas utrzymuje bliski kontakt z Nową Rudą, jako miastem w którym się wychował, z którym jest związany poprzez sentyment i więzy rodzinne.

Często odwiedza Nową Rudę i zbiera wszystkie materiały i publikacje miasta dotyczące. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu studiów (1965) rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Państwowego, początkowo w charakterze stażysty, a od 1966r. Jako asystent. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1971 roku, a w 1978r. Stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1986 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych, a w 8 lat później został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1984-1987 pełnił funkcję prodziekana, a następnie od 1987 do 1993 r. dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W X kadencji Sejmu w latach 1989-1991 był posłem i przewodniczącym Komisji Ustawodawczej. Uczestniczył w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która w 1997r przygotowała projekt konstytucji. W grudniu 1993 r. został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa do końca listopada 2001r. W latach 2001-2004, z krótką przerwą, pełnił funkcję sędziego NSA w Warszawie. W okresie 2002-2004 (maj) był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, w tym czasie również uczestniczył w pracach Konwentu Europejskiego przygotowującego projekt konstytucji europejskiej. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 maj 2004 r. prof. Janusz Trzciński powołany został na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Profesor jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Legislacji, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. W czerwcu 2004r. Podczas XIX kolokwium w Hadze, został wybrany na zastępcę przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej, a w czerwcu 2006 r. na XX kolokwium w Lipsku został wybrany na przewodniczącego tego Stowarzyszenia. Jest autorem licznych opracowań naukowych, w tym ponad 150 studiów i artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego, których tematyka koncentruje się głównie wokół teoretycznych zagadnień dotyczących organów państwowych, konstytucji oraz sądownictwa konstytucyjnego. W czasie swojej działalności dydaktycznej był promotorem 11 prac doktorskich, recenzentem 8 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kierował 3 projektami badawczo-naukowymi. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Zasłużony dla Opolszczyzny, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2001r. Otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zmieniony: Piątek, 18 Czerwiec 2010 08:03