POWT RCz-RP Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 17 Styczeń 2009 21:27
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 stanowi kontynuację Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska realizowanego w latach 2004-2006.

W latach 2004-2006 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska spotkał się z ogromnym zainteresowaniem na pograniczu dolnośląsko-czeskim, o czym świadczy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znacznie przekraczająca dostępną alokację. W latach 2007-2013 - z uwagi na wielkość dostępnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 jest największym programem współpracy transgranicznej w Polsce.

Zarówno PIW INTERREG III A Czechy - Polska, jak i POWT RCz - RP 2007-2013, stanowią ważne instrumenty współpracy transgranicznej Województwa Dolnośląskiego i przygranicznych krajów czeskich, przyczyniając się do rozwoju pogranicza polsko-czeskiego i zacieśniania partnerstwa na poziomie regionalnym i lokalnym.


CEL oraz PRIORYTETY PROGRAMU EWT

Celem globalnym Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

Cel programu jest realizowany poprzez następujące osie priorytetowe:

Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Poprawa atrakcyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

Dziedzina wsparcia 1.1
Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej

Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Dziedzina wsparcia 1.2
Ochrona środowiska

Poprawa stanu i jakości środowiska naturalnego w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Dziedzina wsparcia 1.3
Profilaktyka zagrożeń

Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
Wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego

Dziedzina wsparcia 2.1
Rozwój przedsiębiorczości

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Dziedzina wsparcia 2.2
Wspieranie rozwoju turystyki

Rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

Dziedzina wsparcia 2.3
Wspieranie współpracy w zakresie edukacji

Poprawa wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Rozwój współpracy partnerskiej społeczności lokalnych i instytucji obszaru pogranicza polsko-czeskiego.


Dziedzina wsparcia 3.1
Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne

Wzmacnianie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne.

Dziedzina wsparcia 3.2
Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych

Wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców.

Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców.


ZARZĄDZANIE PROGRAMEM EWT

Instytuacja Zarządzająca (IZ):

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Departament Regionalnej Współpracy Transgranicznej
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Instytucja Zarządzająca odpowiada za zarządzanie Programem i jego realizację zgodnie z zatwierdzonymi procedurami oraz zasadami określonymi w dokumentach Programu. Jest odpowiedzialna w szczególności m.in. za:
zapewnienie, aby projekty były wybierane na podstawie kryteriów Programu i przez cały czas realizacji pozostawały zgodne z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi i wewnątrzkrajowymi,
prawne związanie środków EFRR z Partnerem Wiodącym projektu,

Funkcję IZ powierzono Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (MRR RCz), z którym w zakresie realizacji powierzonych czynności współdziała ze strony polskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP (MRR RP) pełniące rolę Koordynatora Krajowego (KK)


Koordynator Krajowy (KK) w Polsce:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialne
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa


Instytucja Certyfikująca (IC):


Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej
Departament Narodowy Fundusz
Letenská 15
118 10 Praha 1

Instytucja ta jest odpowiedzialna między innymi za administrowanie środkami pozyskanymi
z EFRR na wspólnym rachunku założonym w Narodowym Banku Czeskim, opracowanie oraz przesłanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatność, przyjmowanie płatności z KE, zwrot niewykorzystanych środków do KE.
 

Instytucja Audytowa (IA)

Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej
Departament Centralnej Jednostki Harmonizacyjnej ds. Kontroli Finansowej
Letenská 15
118 10 Praha 1

Instytucja Audytowa odpowiedzialna jest za przeprowadzenie audytu Programu. Sprawdza ona skuteczność systemu zarządzania i kontroli oraz przeprowadza audyt operacji na dobranej próbce w celu sprawdzenia wykazanych wydatków Programu.

IA wspierana jest przez Grupę Audytorów, składającą się z przedstawicieli obu krajów członkowskich Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.


Kontrolerzy

Dla beneficjentów z obszaru województwa dolnośląskiego:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Oddział Programów Współpracy Transgranicznej
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

Kontrolerów powołano w celu zapewnienia prawidłowości wykorzystania środków oraz zgodności z przepisami wspólnotowymi i krajowymi po obu stronach granicy.
Do ich zadań należy m. in. sprawdzanie, czy zadeklarowane wydatki odpowiadają elementom projektu wymienionym w zatwierdzonym wniosku, sprawdzanie rzeczywistej dostawy współfinansowanych produktów i usług, sprawdzanie, czy wnioskowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione.

Każdy kraj członkowski uczestniczący w Programie ustanawia System Zarządzania i Kontroli zapewniając wykonanie kontroli na swoim terytorium. Kontrola została przekazana do kompetencji niezależnych kontrolerów, którymi są:
po stronie czeskiej Centrum Rozwoju Regionalnego RCz
po stronie polskiej - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki i Śląski Urząd Wojewódzki


Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Wspólny Sekretariat Techniczny
Jeremenkova 40 b
779 00 Olomouc

WST wspiera IZ, KK (łącznie z przedstawicielem, KM) i IA  w zakresie wykonywanych przez nie czynności w ramach Programu. W podstawowy zakres działalności WST wchodzi udzielanie informacji o Programie, udzielanie konsultacji wnioskodawcom, czynności w ramach cyklu projektowego (zwłaszcza przyjmowanie i rejestracja wniosków  projektowych oraz wprowadzanie ich do systemu monitorującego, ocena projektów), promocja Programu.

Siedziba WST znajduje się po stronie czeskiej. W WST zatrudnieni są pracownicy z obu krajów włączonych w Program, tj. z Republiki Czeskiej oraz z Polski, zgodnie z zasadą równego traktowania oraz partnerstwa.  


Instytucje regionalne (IR)

Po obu stronach Programu w niektórych czynnościach uczestniczą instytucje regionalne (IR),

W Republice Czeskiej instytucjami regionalnymi są poszczególne kraje zlokalizowane na obszarze programu.

Po polskiej stronie role IR pełnią właściwe urzędy marszałkowskie poszczególnych województw, poprzez Regionalne Punkty Kontaktowe EWT (RPK EWT), które są kontynuacją powołanych w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy – Polska Regionalnych Punktów Kontaktowych.

Przedstawiciele polskich IR uczestniczą w Programie w szczególności poprzez:
świadczenie usług informacyjnych oraz doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku projektowego,
udział w procesie oceny wniosków projektowych,
prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowania wniosku projektowego z wnioskodawcami przed jego wysłaniem do WST,
współpraca z IZ i KK oraz WST i innymi partnerskimi instytucjami powołanymi po czeskiej stronie Programu w ramach promocji Programu

Adres Instytucji Regionalnej (IR) na terenie Dolnego Śląska:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
ul. Słowackiego 23a
58-300 Wałbrzych
tel./fax: + 48 74 842 33 64; 842 33 23
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wskazana wyżej instytucja IR udziela informacji w zakresie możliwości ubiegania się o środki EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Osoby do kontaktu: Ilona Kwiecińska, Marta Pancerz
Zmieniony: Niedziela, 20 Czerwiec 2010 21:58